Διαδικασία έναρξης Ομόρρυθμης Εταιρείας (Ο.Ε.)

 

Τι χρειάζεται για να ιδρύσω Ομόρρυθμη Εταιρεία;

Έναρξη σε 7 ημέρες.
Για την ίδρυση Ομόρρυθμης Εταιρείας χρειάζονται τουλάχιστον δύο εταίροι.
Καταστατικό της εταιρείας το οποίο συντάσσεται σε ιδιωτικό έγγραφο. Επικοινωνήστε με ένα νομικό συνεργάτη του γραφείο μας για περισσότερες πληροφορίες.
Έδρα της εταιρείας
Δεν απαιτείται συγκεκριμένο ύψος εταιρικού κεφαλαίου.
Η έναρξη της Ο.Ε. γίνεται στο Γ.Ε.Μ.Η (Υπηρεσία μιας Στάσης).


Ποια είναι τα βήματα ίδρυσης;


1ο Βήμα: Έλεγχος για το αν απαιτείται ειδική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
1ο Βήμα: Εύρεση χώρου εγκατάστασης.
1ο Βήμα: Καταστατικό εταιρείας.
1ο Βήμα: Συλλογή δικαιολογητικών έναρξης.
1ο Βήμα: Προεγγραφή στον ΟΑΕΕ.
1ο Βήμα: Υποβολή δικαιολογητικών στην Υπηρεσία μιας Στάσης.

Πώς θα με βοηθήσει το γραφείο σας ;

Το γραφείο μας θα “τρέξει” για λογαριασμό σας όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την έναρξη της δικής σας Ομόρρυθμης Εταιρεία, χωρίς να χρειαστεί εσείς να κάνετε τίποτε παραπάνω πέρα από μία απλή εξουσιοδότηση. Μέσα σε μόλις 7 μέρες από την προσκόμιση της εξουσιοδότησης, εμείς θα σας παραδώσουμε τον πλήρη φάκελο της νέας σας επιχείρησης ώστε χωρίς καμία άλλη καθυστέρηση να ξεκινήσετε την επαγγελματική σας δραστηριότητα. Μάλιστα εκτός από το φυσικό φάκελο με όλα τα απαραίτητα έγγραφα της νέας σας επιχείρησης, θα λάβετε ένα πλήρες οργανωμένο ψηφιακό αρχείο.

Τι θα μου προσφέρει το γραφείο σας στην πορεία;

Από την πρώτη κιόλας στιγμή της επίσημης επιχειρηματικής σας δραστηριοποίησης, το γραφείο μας θα αναδειχθεί σε έναν πολύτιμο σύμβουλο και συνεργάτη! Κάθε εβδομάδα ο συνεργάτης μας θα παραλαμβάνει από το χώρο σας τα τιμολόγια αλλά και όλα τα έγγραφα που αφορούν την εύρυθμη και σύννομη λειτουργία της επιχείρησής σας, προχωρώντας στη συνέχεια στην αρχειοθέτηση (Φυσική - Ψηφιακή) και διαχείρισή τους, σύμφωνα με τα πιστοποιημένα πρότυπα ποιότητας που εφαρμόζει το γραφείο μας. Επίσης, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησής σας, κάθε μήνα θα λαμβάνετε τη ΜΟΕ (Μηνιαία Οικονομική Ενημέρωση) σε έντυπη αλλά και ψηφιακή μορφή! Μία μοναδική για τα ελληνικά δεδομένα υπηρεσία που σας πληροφορεί με άμεσο και ουσιαστικό τρόπο για την πορεία της επιχείρησή σας, τα οικονομικά της αποτελέσματα, τους φόρους και τις υποχρεώσεις σας. Όλα αυτά σε μηνιαία βάση και μάλιστα με αποστολή στο χώρο σας!

Τι πρέπει να ξέρω για τις Ομόρρυθμες Εταιρείες;

Έναρξη σε 7 ημέρες.
Υψηλή πιστοληπτική ικανότητα.
Απεριόριστη Ευθύνη Ομόρρυθμων εταίρων.
Υποχρεωτική ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε όλων των εταίρων.
Ύπαρξη καταστατικού που προβλέπει το σκοπό, τον τρόπο λειτουργίας και την άσκηση διοίκησης.
Η Ομόρρυθμη εταιρεία είναι προσωπική επιχείρηση και για τη σύσταση της χρειάζονται τουλάχιστον 2 εταίροι. Η Ο.Ε. αποτελεί το μοναδικό εταιρικό τύπο, όπου όλοι οι εταίροι συνευθύνονται παράλληλα με το νομικό πρόσωπο για τα εταιρικά χρέη και μάλιστα και με την ατομική τους περιουσία. Η ρύθμιση αυτή, καθιερώνει την απεριόριστη και εις ολόκληρον με την εταιρεία, ευθύνη των ομορρύθμων εταίρων σε σχέση με τις αναληφθείσες υποχρεώσεις του νομικού προσώπου, ανεξάρτητα από τη γενεσιουργό αιτία τους, δηλαδή είτε αυτές προκύπτουν από σύμβαση είτε από αδικοπραξία είτε από άλλο λόγο. Η Ομόρρυθμη εταιρεία ενδείκνυται για εταιρείες όπου επιθυμούν να έχουν μεγάλη πιστοληπτική ικανότητα εξαιτίας της ιδιαιτερότητας που αναφέραμε παραπάνω.

Πώς φορολογείται μία Ο.Ε.;


Τα κέρδη από Ομόρρυθμη Εταιρεία φορολογούνται σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Καθαρά κέρδη - Φορολογητέο εισόδημα (ευρώ) Συντελεστής (%)

Ανεξαρτήτου ύψους καθαρών κερδών 29%


Παράδειγμα φορολόγησης Ομορρύθμου εταιρείας :

Για επιχείρηση με κέρδη 52.000 ευρώ κατά το Φορολογικό Έτος 2017, η Φορολογική επιβάρυνση είναι:
52.000€ * 29% = 15.080€ 


Συνολική Φορολογική Επιβάρυνση: 15.080,00€*
*Στη Συνολική Φορολογική Επιβάρυνση θα υπολογιστεί και προκαταβολή φόρου 100%.

Σημείωση : Σε περίπτωση που μία Ομόρρυθμη Εταιρεία τηρεί διπλογραφικά στοιχεία, ο φορολογικός συντελεστής διαμορφώνεται στο 29%