Διαδικασία έναρξης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.)

 

Τι χρειάζεται για να ιδρύσω Ανώνυμη Εταιρεία;

Καταστατικό της εταιρείας το οποίο συντάσσεται σε συμβολαιογραφικό έγγραφο.
Έδρα της εταιρείας.
Ασφάλιση στον ΕΦΚΑ έχουν οι μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής 3% και άνω.
Το ελάχιστο ύψος μετοχικού κεφαλαίου είναι 24.000 ευρώ.
Η έναρξη της Α.Ε. γίνεται στο Γ.Ε.Μ.Η (Υπηρεσία μιας Στάσης).

Ποια είναι τα βήματα ίδρυσης;

1ο Βήμα: Έλεγχος για το αν απαιτείται ειδική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
2ο Βήμα: Εύρεση χώρου εγκατάστασης.
3ο Βήμα: Καταστατικό εταιρείας.
4ο Βήμα: Συλλογή δικαιολογητικών έναρξης
5ο Βήμα: Προεγγραφή στον ΟΑΕΕ.
6ο Βήμα: Υποβολή δικαιολογητικών στην Υπηρεσία μιας Στάσης.

Πώς θα με βοηθήσει το λογιστικό γραφείο σας ;

Το γραφείο μας θα “τρέξει” για λογαριασμό σας όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την έναρξη της δική σας Ανώνυμης Εταιρίας, χωρίς να χρειαστεί εσείς να κάνετε τίποτε παραπάνω πέρα από μία απλή εξουσιοδότηση. Μέσα σε χρονικό διάστημα 7 έως 20 ημερών από την προσκόμιση της εξουσιοδότησης, εμείς θα σας παραδώσουμε τον πλήρες φάκελο της νέας σας επιχείρησης ώστε χωρίς καμία άλλη καθυστέρηση να ξεκινήσετε την επαγγελματική σας δραστηριότητα. Μάλιστα εκτός από το φυσικό φάκελο με όλα τα απαραίτητα έγγραφα της νέας σας επιχείρησης, θα λάβετε ένα πλήρες οργανωμένο ψηφιακό αντίγραφο.

Τι θα μου προσφέρει το γραφείο σας στην πορεία;
Από την πρώτη κιόλας στιγμή της επίσημης επιχειρηματικής σας δραστηριοποίησης, το γραφείο μας θα αναδειχθεί σε έναν πολύτιμο σύμβουλο και συνεργάτη! Κάθε εβδομάδα ο συνεργάτης μας θα παραλαμβάνει από το χώρο σας τα τιμολόγια αλλά και όλα τα έγγραφα που αφορούν την εύρυθμη και σύννομη λειτουργία της επιχείρησής σας, προχωρώντας στη συνέχεια στην αρχειοθέτηση (Φυσική - Ψηφιακή) και διαχείρισή τους, σύμφωνα με τα πιστοποιημένα πρότυπα ποιότητας που εφαρμόζει το γραφείο μας. Επίσης, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησής σας, κάθε μήνα θα λαμβάνετε τη ΜΟΕ (Μηνιαία Οικονομική Ενημέρωση) σε έντυπη αλλά και ψηφιακή μορφή! Μία μοναδική για τα ελληνικά δεδομένα υπηρεσία που σας πληροφορεί με άμεσο και ουσιαστικό τρόπο για την πορεία της επιχείρησή σας, τα οικονομικά της αποτελέσματα, τους φόρους και τις υποχρεώσεις σας. Όλα αυτά σε μηνιαία βάση και μάλιστα με αποστολή στο χώρο σας!

Τι πρέπει να ξέρω για τις Ανώνυμες Εταιρείες;

Έναρξη σε 7 έως 20 ημέρες.
Ελάχιστο κεφάλαιο 24.000 ευρώ.
Η μακρά διάρκειά ζωής της (συνήθως 50 ετών).
Περιορισμένη ευθύνη των μετόχων.
Ύπαρξη καταστατικού που προβλέπει το σκοπό, τον τρόπο λειτουργίας και την άσκηση διοίκησης.
Μόνο η περιουσία της εταιρίας και όχι των εταίρων, ευθύνεται για τις εταιρικές υποχρεώσεις.
Μη υποχρεωτική Ασφάλιση στον ΕΦΚΑ για τους μετόχους με ποσοστό κάτω του3%.
Ύπαρξη δύο οργάνων. Της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων και του Διαχειριστή.
Η λήψη αποφάσεων γίνεται κατά πλειοψηφία.
Διαίρεση του κεφαλαίου σε ίσα μερίδια, που ενσωματώνονται σε τίτλους, τις μετοχές.
Η λειτουργία τους, διέπεται από αυστηρούς όρους δημοσιότητας τόσο κατά την ίδρυσή τους, όσο και κατά τη διάρκεια της ζωής τους.
Η ανώνυμη εταιρεία είναι κεφαλαιουχική εταιρεία με νομική προσωπικότητα, για τα χρέη της οποίας ευθύνεται μόνο η ίδια με την περιουσία της. Κάθε ανώνυμη εταιρεία είναι εμπορική, έστω και αν ο σκοπός της δεν είναι η άσκηση εμπορικής επιχείρησης, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 2190/1920. Τα βασικά χαρακτηριστικά της ανώνυμης εταιρείας είναι τα ακόλουθα:

Πώς φορολογείται μία Α.E.;

Τα κέρδη από Ανώνυμη Εταιρεία φορολογούνται με συντελεστή 29% και 10% στη διανομή των κερδών της, με ποσοστό προκαταβολής φόρου για την επόμενη χρονιά, 100%.