Διαδικασία έναρξης Ατομικής Επιχείρησης


Τι χρειάζεται για να ιδρύσω Ατομική Επιχείρηση;


1. Ύπαρξη χώρου εγκατάστασης. Ο χώρος εγκατάστασης αποδεικνύεται είτε με μισθωτήριο ή παραχωρητήριο, είτε με συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου, αν πρόκειται για ιδιόκτητο χώρο.

2. Υποχρεωτική ασφάλιση στον ΟΑΕΕ , ελάχιστες μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές 167,95€. Μπορείτε να αποφυγετε την ελάχιστη χρέωση των ασφαλιστικών εισφορών μόνο ένα είστε μισθωτός με πλήρη απασχόληση. Η πληρωμή των εισφορών θα γίνεται με βάση τα καθαρά κέρδη της επιχείρησης. Ρωτήστε το γραφείο μας. 

3. Εγγραφή στο οικείο επιμελητήριο // Βεβαίωση Πληροφόρησης Προκατοχύρωσης Επωνυμίας / Διακριτικού Τίτλου.
Αφορά το δικαίωμα χρήσης της Επωνυμίας / Διακριτικού Τίτλου που προτίθεστε να χρησιμοποιήσετε στην επιχείρησή σας. Χορηγείται από το οικείο Επιμελητήριο.

 Σημειίωση : Στην ατόμική επιχείρηση το αφμ που χρησιμποιείτε είναι το υπάρχον προσωπικό σας ΑΦΜ.


Ποια είναι τα βήματα ίδρυσης;

1ο Βήμα: Έλεγχος για το αν απαιτείται ειδική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
2ο Βήμα: Εύρεση χώρου εγκατάστασης.
3ο Βήμα: Εγγραφή στο Επιμελητήριο.
4ο Βήμα: Έναρξη στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
5ο Βήμα: Εγγραφή στον ΟΑΕΕ.

Πώς θα με βοηθήσει το λογιστικό γραφείο;

Το γραφείο μας θα “τρέξει” για λογαριασμό σας όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την έναρξη της δικής σας Ατομικής Επιχείρησης, χωρίς να χρειαστεί εσείς να κάνετε τίποτε παραπάνω πέρα από μία απλή εξουσιοδότηση. Μέσα σε μόλις 2 μέρες από την προσκόμιση της εξουσιοδότησης, εμείς θα σας παραδώσουμε τον πλήρη φάκελο της νέας σας επιχείρησης ώστε χωρίς καμία άλλη καθυστέρηση να ξεκινήσετε την επαγγελματική σας δραστηριότητα. Μάλιστα εκτός από το φυσικό φάκελο με όλα τα απαραίτητα έγγραφα της νέας σας επιχείρησης, θα λάβετε ένα πλήρες οργανωμένο ψηφιακό αρχείο.

Τι θα μου προσφέρει το γραφείο σας στην πορεία;

Από την πρώτη κιόλας στιγμή της επίσημης επιχειρηματικής σας δραστηριοποίησης, το γραφείο θα αναδειχθεί σε έναν πολύτιμο σύμβουλο και συνεργάτη! Κάθε μήνα ο συνεργάτης μας θα παραλαμβάνει από το χώρο σας τα τιμολόγια αλλά και όλα τα έγγραφα που αφορούν την εύρυθμη και σύννομη λειτουργία της επιχείρησής σας, προχωρώντας στη συνέχεια στην αρχειοθέτηση (Φυσική - Ψηφιακή) και διαχείρισή τους, σύμφωνα με τα πιστοποιημένα πρότυπα ποιότητας που εφαρμόζει το γραφείο μας. Επίσης, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησής σας, κάθε μήνα θα λαμβάνετε τη ΜΟΕ (Μηνιαία Οικονομική Ενημέρωση) σε έντυπη αλλά και ψηφιακή μορφή! Μία μοναδική για τα ελληνικά δεδομένα υπηρεσία που σας πληροφορεί με άμεσο και ουσιαστικό τρόπο για την πορεία της επιχείρησή σας, τα οικονομικά της αποτελέσματα, τους φόρους και τις υποχρεώσεις σας. Όλα αυτά σε μηνιαία βάση και μάλιστα με αποστολή στο χώρο σας!

Τι πρέπει να ξέρω για τις Ατομικές Επιχειρήσεις;

Έναρξη σε 2 ημέρες.
Ευέλικτη μορφή επιχείρησης.
Χαμηλό λειτουργικό κόστος.
Πώς φορολογείται μία Ατομική Επιχείρηση;

Τα κέρδη από Ατομική Επιχείρηση φορολογούνται σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Καθαρά κέρδη επιχείρησης (Φορολογητέο εισόδημα) - Συντελεστής (%)

έως  20.000€ : 22%

απο 20.001€ - 30.000€ : 29%

απο 30.001€ - 40.000€ : 37%

υπερβάλλον του 40.001€ : 45%                ¨

 

Παράδειγμα Φορολογίας Ατομικής Επιχείρησης 

Για επιχείρηση με καθαρά κέρδη 52.000€ κατά το Φορολογικό Έτος 2017, η Φορολογική επιβάρυνση είναι:

Οι πρώτες 20.000€ φορολογούνται με συντελεστή 22% , δηλαδή 20.000€ Χ 22% = 4.400€.

Οι επόμενες 10.000€ θα φορολογηθούν με συντελεστή 29% , δηλαδή 10.000€ Χ 29%= 2.900,00€.

Οι επόμενες 10.000€ θα φορολογηθούν με συντελεστή 37% , δηλαδή 10.000€ Χ 37%= 3.700,00€.

Οι επόμενες 12.000€ θα φορολογηθούν με συντελεστή 45% , δηλαδή 12.000€ Χ 45%= 5.400,00€.

 

Συνολική Φορολογική Επιβάρυνση: 16.400€*


*Στη Συνολική Φορολογική Επιβάρυνση θα υπολογιστεί και προκαταβολή φόρου 100%.

 Σημείωση: Για τα φυσικά πρόσωπα με πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από 1ης Ιανουαρίου 2013 και για τα τρία (3) πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους, ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας της παραγράφου 1 του άρθρου 29 Ν.4172/2013 (22%) μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημά (Τζίρος – χωρίς ΦΠΑ) τους από επιχειρηματική δραστηριότητα, δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.