Σάββατο, 26 Μαΐου 2018 16:29

Άδεια λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος cafe bar εστιατόριο

Με βάση την υπουργική Απόφαση 16228/2017 (ΦΕΚ Β 1723/18-5-2017), η γνωστοποίηση λειτουργίας επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος αφορά τα κάτωθι είδη επιχειρήσεων:

 • Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης πλήρους & πρόχειρου γεύματος (εστιατόρια, καφετέριες, μπαρ κλπ).
 • Επιχειρήσεις διάθεσης τροφίμων & ποτών (παντοπωλεία, πρατήρια άρτου, ζαχαροπλαστεία κλπ).
 • Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος (κομμωτήρια, περιποίηση χεριών κλπ).
 • Μεταποιητικές επιχειρήσεις τροφίμων & ποτών.
 • Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν εντός τουριστικών καταλυμάτων.
 • Τουριστικά καταλύματα & κολυμβητικές δεξαμενές εντός αυτών.
 • Κέντρα αποθήκευσης & διανομής
 • Θέατρα & Κινηματογράφοι

Η συνολική διαδικασία γνωστοποίησης λειτουργίας μπορεί να διακριθεί σε 2 επιμέρους φάσεις:

Α Φάση: Βεβαίωση εγκατάστασης επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος (Δήμου)

Η αίτηση για την χορήγηση βεβαίωσης για την εγκατάσταση της επιχείρησης σε συγκεκριμένη τοποθεσία από τον Δήμο στον οποίο θα εδρεύσει η επιχείρηση απαιτεί τα κάτωθι:

 • Συμπλήρωση σχετικής αιτήσεως (παράρτημα Α, της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης)
 • Σε περίπτωση που το ακίνητο, εγκατάσταση, έδρας της επιχείρησης, βρίσκεται εντός σχεδίου πόλεως, απαιτείται, διάγραμμα της περιοχής (Απόσπασμα χάρτη ή σκαρίφημα από το οποίο να προκύπτει η ακριβής θέση της εγκατάστασης όπως οικισμός, οδός αριθμός ή οικοδομικό τετράγωνο). Αρκούν οι συντεταγμένες από GOOGLE MAPS για ένα σημείο εντός της εγκατάστασης.
 • Σε περίπτωση που το ακίνητο, εγκατάσταση, έδρας της επιχείρησης, βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως, απαιτείται, τοπογραφικό διάγραμμα με προσανατολισμό και συντεταγμένες, σε κλίμακα 1:5.000 από διπλωματούχο μηχανικό.
 • Σε περίπτωση που η εγκατάσταση, ακίνητο έδρας της επιχείρησης είναι συστατικό οριζόντιας ιδιοκτησίας (π.χ. Πολυκατοικίας) τότε:
 • Αν υπάρχει κανονισμός οριζοντίου ιδιοκτησίας με βάση τον οποίον δεν απαγορεύονται οι χρήσεις, δραστηριότητες της επιχείρησης, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του επιχειρηματία, νομίμου εκπρόσωπου της επιχείρησης που να το επιβεβαιώνει.
 • Αν δεν υπάρχει κανονισμός οριζοντίου ιδιοκτησίας απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του ακινήτου όπου θα επιβεβαιώνεται πως δεν υφίσταται κανονισμός.   

Τονίζεται ότι στην αίτηση συμπληρώνεται το αν η επιχείρηση θα κάνει χρήση μουσικών οργάνων ή ηχητικού συστήματος έως 80db, εντός και εκτός της εγκατάστασης (π.χ. καταστήματος).

Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου κοινοποιεί προς τις λοιπές αρμόδιες αρχές προκειμένου να διερευνηθεί το κατά πόσο πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης βεβαίωσης εγκατάστασης (έλεγχος χρήσεων γης κλπ).

Η βεβαίωση χορηγείται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας αυτής, θεωρείται ότι η βεβαίωση έχει χορηγηθεί σιωπηρά. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί με αίτηση του να ζητήσει τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης από την Υπηρεσία του Δήμου. (Η βεβαίωση ισχύει για πέντε μήνες, εντός των οποίων ο φορέας θα πρέπει να έχει προβεί στην 2ηφάση γνωστοποίησης λειτουργίας επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος του άρθρου 3 της ΚΥΑ). 

Τονίζεται ότι η βεβαίωση ίδρυσης είναι απαραίτητη για την έναρξη της επιχείρησης στην εφορία. Επίσης σε περίπτωση που μετά την χορήγηση της προσωρινής βεβαίωσης (πενταμήνου διάρκειας εντός της οποίας θα πρέπει να προχωρήσει η 2η φάση, οριστικής γνωστοποίησης) διαπιστωθεί από την υπηρεσία του Δήμου οποιαδήποτε νομικό κόλλημα ή έλλειψη, αυτό θα σημαίνει πως η επιχείρηση θα πρέπει να προχωρήσει σε ανάλογη συμμόρφωση, πράγμα το οποίο ενδέχεται να είναι και αδύνατο. Μεγάλη προσοχή λοιπόν.  

B Φάση: Γνωστοποίηση λειτουργίας επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος

Αφού η επιχείρηση λάβει την βεβαίωση ίδρυσης, εντός 3 μηνών (δίνεται η δυνατότητα παράτασης 2 μηνών), η επιχείρηση έχει την υποχρέωση να κάνει ηλεκτρονική γνωστοποίηση στην σελίδα: https://notifybusiness.gov.gr/assets/index.html.

Ως κωδικοί εισόδου χρησιμοποιούνται οι κωδικοί taxisNet της επιχείρησης.

H επιχείρηση οφείλει να δηλώσει πλήρη στοιχεία, όπως π.χ. ΚΑΔ, εμβαδό, πλήθος τραπεζιών καθισμάτων, διαγράμματα ροής, οικοδομικές άδειες, χρήση κοινοχρήστου χώρου, μουσική, πιστοποιητικά ενεργητικής πυροπροστασίας κλπ.

Με την οριστική υποβολή της γνωστοποίησης λαμβάνει μοναδικό αριθμό γνωστοποίησης και η επιχείρηση μπορεί να ξεκινήσει να λειτουργεί. Η δε γνωστοποίηση κοινοποιείται αυτομάτως στο σύνολο των αρμοδίων υπηρεσιών, όπως Δήμος, Πυροσβεστική υπηρεσία, Αστυνομία, Διεύθυνση υγειονομικού ελέγχου, πολεοδομία κλπ.

Ποια διαδικασία ακολουθείται σε περίπτωση μεταβίβασης της επιχείρησης ?

Η αλλαγή του φορέα της δραστηριότητας εμπίπτει στις περιπτώσεις μεταβολής στοιχείων της γνωστοποίησης (άρ. 6 παρ. 4 ν. 4442/2016). Η διαδικασία που χρειάζεται να ακολουθηθεί είναι η εξής: α) Ο υφιστάμενος φορέας επιλέγει από τη λίστα με τις γνωστοποιήσεις του «Αλλαγή φορέα δραστηριότητας» της ισχύουσας γνωστοποίησης και συμπληρώνει τα νέα στοιχεία. Είναι κρίσιμο να είναι σωστά το όνομα και ο ΑΦΜ του νέου φορέα, γιατί διαφορετικά η διαδικασία δεν θα είναι δυνατό να ολοκληρωθεί. β) Ο νέος φορέας, έχοντας εγγραφεί στο σύστημα μέσω των κωδικών taxisNet, επιλέγει μέσα από τη λίστα με τις Γνωστοποιήσεις «Αποδοχή» της εν λόγω γνωστοποίησης. Στη συνέχεια ο νέος φορέας είναι πλέον ο μόνος εξουσιοδοτημένος για περαιτέρω μεταβολές ή ακύρωση της γνωστοποίηση.

Τήρηση Αρχείου στην εγκατάσταση της επιχείρησης:

Η επιχείρηση μπορεί να ελεγχθεί ανά πάσα στιγμή και είναι υποχρεωμένη να τηρεί πλήρη φάκελο με τα νόμιμα δικαιολογητικά – βεβαιώσεις. Συγκεκριμένα:

1. Κατά την διάρκεια λειτουργίας της δραστηριότητας του καταστήματος, θα πρέπει να τηρούνται στον φάκελο που θα βρίσκεται στην εγκατάσταση του καταστήματος τα ακόλουθα έγγραφα, τον οποίο οφείλει να επιδεικνύει σε όλες τις αρμόδιες αρχές κατά τη διάρκεια του ελέγχου:

α) Μέχρι την πλήρη θέση σε λειτουργία του ΟΠΣ-ΑΔΕ οφείλει να τηρεί στο φάκελό του το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης με συνημμένο απλό αντίγραφο του σώματος της γνωστοποίησης.

β) Σχεδιάγραμμα του καταστήματος σε κλίμακα που αναφέρεται ρητά επί του σχεδίου, στο οποίο θα αποτυπώνονται όλοι οι χώροι του καταστήματος με τα αντίστοιχα τ.μ. των επιμέρους χώρων, περιλαμβανομένων και αυτών που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου (π.χ. χώροι υγιεινής για Α.Μ.Ε.Α.), με βεβαίωση μηχανικού ότι πληρούνται οι κτιριολογικές προϋποθέσεις και υποχρεώσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για το κατάστημα, ότι πληροί τις προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης, ότι ο χώρος είναι κατάλληλος για τη συγκεκριμένη χρήση σύμφωνα με τον Οικοδομικό και τον Κτιριοδομικό Κανονισμό, τις προϋποθέσεις του Κανονισμού Πυροπροστασίας, καθώς και των εκάστοτε ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων, καθώς και περιγραφή αναλυτικά των νομιμοποιητικών στοιχείων του καταστήματος (π.χ. άδεια δόμησης, τυχόν αναθεωρήσεις αυτής, δήλωση αυθαιρέτου, εξαίρεση από κατεδάφιση, ενημέρωση φακέλου άδειας δόμησης, προϋφιστάμενο κτίριο του 1955 κ.λπ.). Η κάτοψη θα συνοδεύεται από αντίγραφα των στοιχείων νομιμότητας του χώρου, στα οποία αναφέρεται (π.χ. άδεια δόμησης, δήλωση αυθαιρέτου με τις εκάστοτε περί αυθαιρέτων διατάξεις, απόφαση εξαίρεσης από κατεδάφιση, βεβαίωση παλαιότητας κ.λπ.).

γ) Βεβαίωση της αρμόδιας για την οδό υπηρεσίας, ότι οι εργασίες κυκλοφοριακής σύνδεσης εκτελέσθηκαν πλήρως και σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια ή έγκριση εισόδου - εξόδου, ανάλογα με την κατηγορία που ανήκει η εγκατάσταση (άρθρα 32 παρ. 1 και 39 του β.δ. 465/1970, όπως ισχύουν, αντίστοιχα), εφόσον απαιτείται.

δ) Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 και το παράρτημα Γ της παρούσας. Η διαδικασία χορήγησης του πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας καθορίζεται στην υπ΄αριθ. 13/2013 πυροσβεστική διάταξη (Β΄ 1586), όπως κάθε φορά ισχύει. Σε περίπτωση μη απαίτησης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας, τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία θα αποτυπώνονται στα σχέδια κάτοψης της παρ. 1β του παρόντος άρθρου ή σε ξεχωριστό σχέδιο κάτοψης που θα τηρείται στο φάκελο της επιχείρησης στην έδρα αυτής, στον οποίο θα τηρείται και το βιβλίο ελέγχου, συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, όπως καθορί- ζεται στην παρ. 1β του άρθρου 9 της παρούσας.

ε) Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Δ του υγειονομικώς υπευθύνου του καταστήματος, με την οποία αποδέχεται τον διορισμό του (στην περίπτωση που ο γνωστοποιών είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον υπεύθυνο του καταστήματος).

στ) Το προβλεπόμενο παράβολο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση οικ. 61167/ 17-12-2007 (ΦΕΚ 243/Β/2007) ή φωτοαντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό που υποδεικνύεται από το ηλεκτρονικό ΕΚΕ (ERMIS-EUGO) όπως αυτό δηλώνεται στην ανωτέρω γνωστοποίηση. ζ) Την άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, εφόσον υπάρχει.

η) Την άδεια παράτασης ωραρίου μουσικής, εφόσον υπάρχει.

θ) Τη βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ και το ΦΕΚ κήρυξης μνημείου, εφόσον απαιτείται.

ι) Την άδεια χρήσης φυσικού αερίου, εφόσον υπάρχει.

2. Εφόσον το κατάστημα είναι επιχείρηση τροφίμων ή ποτών κατά την έννοια της Υγειονομικής Νομοθεσίας θα πρέπει να πληροί επιπροσθέτως τους όρους της εκάστοτε υγειονομικής διάταξης και να τηρεί τα προβλεπόμενα αρχεία, τα οποία θα επιδεικνύονται κατά τον υγειονομικό έλεγχο της επιχείρησης. Τα διαγράμματα ροής, καθώς και η περιγραφική έκθεση και η ανάπτυξη του αριθμού των τραπεζοκαθισμάτων, όπου απαιτείται θα συντάσσονται από τον αρμόδιο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αντίστοιχη υγειονομική διάταξη.

3. Εφόσον το κατάστημα είναι κατάστημα παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος (π.χ. κομμωτήριο – κουρείο, κατάστημα περιποίησης χεριών - ποδιών, γραφείο τελετών, εργαστήριο δερματοστιξίας, κ.λπ.) θα πρέπει, πέραν των προβλεπομένων στην παρ. 1, να πληροί επιπροσθέτως τους όρους της εκάστοτε υγειονομικής διάταξης και να τηρεί τα προβλεπόμενα αρχεία με τα στοιχεία του προσωπικού, τα πιστοποιητικά υγείας τους και τις βεβαιώσεις συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματός τους τα οποία θα επιδεικνύονται κατά τον υγειονομικό έλεγχο της επιχείρησης.

Τα προαναφερόμενα αρχεία των παραγράφων 2 και 3 δεν αποτελούν προϋπόθεση της γνωστοποίησης του καταστήματος, ωστόσο εάν διαπιστωθεί η έλλειψή τους από άλλη ελεγκτική αρχή πέραν της Υγειονομικής Υπηρεσίας, η αρχή που διεξάγει τον έλεγχο ενημερώνει αμελλητί την Υγειονομική Υπηρεσία. 5. Οι διατάξεις του π.δ. 180/1979 δεν θίγονται.

Αντώνης Κοϊμάς

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' τάξης AKoffice

Σύμβουλος επιχειρήσεων

www.koimas.gr

aΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

+302299074842 / 2299072680

+306948387120